รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงาน ประจําปี รอบ 6 เดือน