ทำเนียบบุคลากร

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(ค.ม. บริหารการศึกษา)

นางสุทิน แก้วสีหาวงศ์
ครู คศ.3
(ค.บ. สังคมศึกษา)
นางวิไลวรรณ ทองเจริญ
ครู คศ.3
(ค.บ.คณิตศาสตร์)
นางเพียร วงค์เจริญ
ครู คศ.3
(ค.ม.คอมพิวเตอร์)
นางสาวนัฐกัญญาพัชร ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2
(ค.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นางสาวภัชรินทร์ สีแดง
ครู คศ.1
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอัญชลี เดยะดี
ครู คศ.1
(บธ.บ.การเงินและการธนาคาร)
นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ครู คศ.1
(วท.ม.ภูมิศาสตร์)
นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์
ครู คศ.1
(ศษ.บ.ภาษาไทย)
นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชา
ครู คศ.1
(ค.บ.ปฐมวัย)
นายธนวัฟตร ศรีภา
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.ภาษาไทย)
นางสาวพรพิรุณ สุวรรณวิชัย
ครู คศ.1
(ค.บ.วิทยาศาสตร์)
นางสาววรรณนิศา พลรัตน์
ครูผู้ช่วย
(พท.บ.แพทย์แผนไทยประยุกต์)
นางสาวภัทราวดี เนาวิรัตน์
ครู (พนักงานราชการ)
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นายเกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน
ครู (ธุรการ)
(บธ.บ. คอมพิวเตอร์)
นางสาวรัชนี เหล่าทองสาร
ครูช่วยสอน
(วท.บ.เคมี)
นายสาคร พรมรัตน์
นักการภารโรง
(ปวส.)