นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(ค.ม. บริหารการศึกษา)

นายอำนาจ ศรีพันลำ
ครู คศ.3
(ค.บ. บริหารการศึกษา)

นางวิไลวรรณ ทองเจริญ
ครู คศ.3
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญ
ครู คศ.3
(ค.บ.คหกรรมศาสตร์)

นางเพียร วงค์เจริญ
ครู คศ.3
(ค.ม.คอมพิวเตอร์)

นางสาวภัชรินทร์ สีแดง
ครู คศ.1
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอัญชลี เดยะดี
ครู คศ.1
(บธ.บ.การเงินและการธนาคาร)

นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ครู คศ.1
(วท.ม.ภูมิศาสตร์)

นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชา
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.ปฐมวัย)

นางสาวภัทราวดี เนาวิรัตน์
ครู (พนักงานราชการ)
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)​

นางสาวพรพิรุณ สุวรรณวิชัย
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.วิทยาศาสตร์)

นายวันเฉลิม ทุมจาน
ครู (อัตราจ้าง)
(ค.บ.พลศึกษา)

นายเกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน
ครู (ธุรการ)
(บธ.บ. คอมพิวเตอร์)

นางสาวรัชนี เหล่าทองสาร
ครูช่วยสอน
(วท.บ.เคมี)

นายสาคร พรมรัตน์
นักการภารโรง
(ปวส.)