ทำเนียบบุคลากร

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(ค.ม. บริหารการศึกษา)

นางสุทิน แก้วสีหาวงศ์
ครู คศ.3
(ค.บ. สังคมศึกษา)

นางวิไลวรรณ ทองเจริญ
ครู คศ.3
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญ
ครู คศ.3
(ค.บ.คหกรรมศาสตร์)

นางเพียร วงค์เจริญ
ครู คศ.3
(ค.ม.คอมพิวเตอร์)

นางสาวภัชรินทร์ สีแดง
ครู คศ.1
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอัญชลี เดยะดี
ครู คศ.1
(บธ.บ.การเงินและการธนาคาร)

นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ครู คศ.1
(วท.ม.ภูมิศาสตร์)

นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชา
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.ปฐมวัย)

นางสาวพรพิรุณ สุวรรณวิชัย
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.วิทยาศาสตร์)

นางสาวภัทราวดี เนาวิรัตน์
ครู (พนักงานราชการ)
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

นายธนวัตร ศรีภา
ครูผู้ช่วย
(ค.บ.ภาษาไทย)

นายเกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน
ครู (ธุรการ)
(บธ.บ. คอมพิวเตอร์)

นางสาวรัชนี เหล่าทองสาร
ครูช่วยสอน
(วท.บ.เคมี)

นายวันเฉลิม ทุมจาน
ครูอัตราจ้าง
(คบ.พลศึกษา)

นายสาคร พรมรัตน์
นักการภารโรง
(ปวส.)

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม

RSS ข่าวการศึกษา