รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีรอบ 6 เดือน