แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างhttps://www.kkh.ac.th/ita65o1/
O2 ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.kkh.ac.th/ita65o2/
O3 อํานาจหน้าที่https://www.kkh.ac.th/ita65o3/
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.kkh.ac.th/ita65o4/
O5 ข้อมูลการติดต่อhttps://www.kkh.ac.th/contact/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.kkh.ac.th/ita65o6/
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.kkh.ac.th/activity/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&Ahttps://www.kkh.ac.th/ita65o8/
https://www.kkh.ac.th/
O9 Social Networkhttps://www.kkh.ac.th/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
O10 แผนดําเนินงานประจําปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o10/
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://www.kkh.ac.th/ita65o11/
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o12/
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.kkh.ac.th/ita65o13/
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.kkh.ac.th/ita65o14/
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.kkh.ac.th/ita65o15/
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.kkh.ac.th/ita65o16/
O17 E–Servicehttps://www.kkh.ac.th/eservice/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o18/
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://www.kkh.ac.th/ita65o19/
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o20/
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.kkh.ac.th/ita65o21/
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.kkh.ac.th/ita65o22/
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.kkh.ac.th/ita65o23/
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o24/

ตัวชชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.kkh.ac.th/ita65o25/
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.kkh.ac.th/ita65o26/
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.kkh.ac.th/ita65o27/
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o28/

ตัวชี้วัดดย่อยที่ 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.kkh.ac.th/ita65o29/
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.kkh.ac.th/ita65o30/
https://www.kkh.ac.th/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอhttps://www.kkh.ac.th/ita65o31/
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://www.kkh.ac.th/
https://www.kkh.ac.th/ita65o32/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.kkh.ac.th/ita65o33/
https://www.kkh.ac.th/category/การมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)https://www.kkh.ac.th/ita65o34/
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttps://www.kkh.ac.th/ita65o35/
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o36/
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttps://www.kkh.ac.th/ita65o37/
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมhttps://www.kkh.ac.th/ita65o38/
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://www.kkh.ac.th/ita65o39/
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนhttps://www.kkh.ac.th/ita65o40/
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.kkh.ac.th/ita65o41/

ตัวชี้วัดดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.kkh.ac.th/ita65o42/
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.kkh.ac.th/ita65o43/