ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคุณครูที่มีกิจกรรมที่น่าสน เช่น กิจกรรมจากการเรียนการสอน กิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น การเข้าร่วมการอบรม/สัมนา/ประุชุม การเป็นวิทยากร และอื่น ๆ ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายสัปดาห์ ผ่านทางฟอร์มออนไลน์ Link : https://forms.gle/YMx652KSWL8L86HeA

Google Drive

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมลักสูตรอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล ซึ่งมีหลายหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังรายละเอียด และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมใน เว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th/ และ Facebook page

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง (ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3) ที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์ (โทรทัศน์ / กล่องรับสัญญาณดิจิทัล) สำหรับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถาณการณ์ COVID-19 กรุณากรอกข้อมูลตามลิงค์ (ปิดการสำรวจ)

ขอเชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม และทดสอบวัดความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรได้ทาง www.dltvthailand.com/covid-19 (Download เอกสารประกอบการอบรม)

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ครูสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th 

สทศ. ประกาศผลสอบ RT, NT และ O-Net

ช่อทางสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น