รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)