กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

7-ต.ค.-2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) (ผลงงานครู) ระดับดีเยี่ยม ในหัวข้อ “KKH’s Disruptive Innovation”
2.รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) (ผลงงานนักเรียน) ระดับดีเลิศ ในหัวข้อ “เครื่องตากปลาอัจฉริยะ”
<<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จากมูลนิธิกระจกเงา

17-ก.ย.-2563 มูลนิธิกระจกเงาได้จัดส่งชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง ชุดเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด สำหรับการเรียนการสอน รวมถึงเสื้อผ้า และของเล่นอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

Google Drive
Google Drive

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

13-ก.ย.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ และสนามกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะผู้แทน ส.ส.สำลี รักสุทธี ณ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive

กิจกรรมทำสบู่เหลวต้านภัย COVID-19

9-11-ก.ย.-2563 นักเรียนชั้น อนุบาล-ม.3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL) ทำสบูเหลวสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ล้างทำความป้องกันเชื้อโควิด 19 ภายใต้โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive Google Drive

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

22-ส.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive

ร่วมงานบุญสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563

15-ส.ค.-2563 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านขิงแคง ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ทอดถวายปัจจัยที่ได้จากการร่วมทำบุญของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11-ส.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในงานได้มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่น และนักเรียนได้ถือโอกาสกราบเพื่อขอขมาและระลึกถึงพระคุณของแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และมีการแสดงของนักเรียน มีการประกวดการคัดลายมือ วาดภาพระบายสี เรียงความ และเล่าเรื่องจากภาพ และนอกจากนั้นยังมีการมอบโรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนผักปลอดสารพิษ พร้อมเมล็ดพันธุ์ผัก น้ำดื่ม ขนม รวมถึงของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น <<รูปเพิ่มเติม>>

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นิเทศโรงเรียน

8-ก.ค.2563 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 3 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนรู้ และการดำเนินงานภายในโรงเรียน ซึ่งให้การต้อนรับโดยนางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ตลอดจนยังให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น <<รูปเพิ่มเติม>>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

30-ก.ค.2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนแต่ละชั้นได้จัดทำพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ และนำมาไหว้บูชาครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษากลับมาเยี่ยมโรงเรียน และถือโอกาสไหว้บูชาครู <<รูปเพิ่มเติม>>

ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

14-ก.ค.-2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้ทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อช่วยบำรุงวัดหรือศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านแก้งน้อย