เกี่ยวกับ

ประวัติโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2477 ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบล หัวขวาง 7 (บ้านแก้งแก) มีนักเรียนบ้านหัวขัว ข้าวเขวา และบ้านขิงแคง เข้าร่วมเรียน โดยมีนายทอง พิลานนท์ เป็นครูใหญ่ และมีนายพูล เพชรล้ำ เป็นครูประจำชั้น ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ต่อมา ปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 600 บาท และชาวบ้านได้ร่วมบริจาคสมทบสร้างจนเสร็จในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ต่อมา นายนายทอง พิลานนท์ ได้โอนไปเป็นสารวัตรการศึกษา นายสอน เจื้องตระกูล มาจึงดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนประชาบาล ตำบลหัวขวาง 8 (แก้งแกพิทยาคาร) และต่อมาเมื่อครั้ง นายสมบูรณ์ ยอดศิริ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2506 และทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนขิงแคงแก้งแก ในปี พ.ศ. 2509 และต่อมา เมื่อนายวิชาญ วิชัย ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขอเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมตอนปลาย (ป.5- ป.7) และต่อมาทางการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จาก โรงเรียนขิงแคงแก้งแก เป็น โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จนถึงปัจจุบัน          

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 11 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 183 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 11 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

การเข้าร่วมโครงการ