เลือกตั้งประธานนักเรียน

10-ก.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามวิถีประชาธิปไตย ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีผู้ลงสมัครจำนวณ 4 คน ได้แก่ 1) เด็กชายอาวุฒิ ศรีบุญเรือง ชั้น ม.3 2) เด็กหญิงสุทธิดา ไชยราช ชั้น ม.3 3) เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสังข์ ชั้น ม.2 และ 4) เด็กหญิงชาลิสา ไชยแสง ชั้น ม.2 และเมื่อการลงคะแนน และตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้น พบว่า เด็กชายอาวุฒิ ศรีบุญเรือง ได้คะแนนเสียงสูงสุด รองลงมาคือ เด็กหญิงชาลิสา ไชยแสง และคณะกรรมการจึงรับรองให้เป็นประธาน และรองประธานนักเรียน ตามลำดับ <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น